Regulamin korzystania z Domu Gościnnego Oldschool

 1. Postanowienia ogólne i definicje.
  1. Regulamin określa warunki najmu liczonego w dobach, w pełni wyposażonego domu z ogrodem i parkingiem, położonego przy ul. Łazy 12, 32-608 Głębowice, w tym warunki rezerwacji dokonanej na drodze internetowej.
  2. Definicje:
   1. Wynajmujący – Dom Gościnny Oldschool Renata Kilińska, posiadająca adres do doręczeń ul. Łazy 12, 32-608 Głębowice oraz adres poczty elektronicznej hello@oldschool.holiday
   2. Najemca – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, która zawarła z Wynajmującym umowę najmu krótkoterminowego;
   3. Gość – osoba przebywająca w Domu na podstawie umowy najmu zawartej pomiędzy Najemcą i Wynajmującym;
   4. Dom – dom mieszkalny położony przy ul. Łazy 12, 32-608 Głębowice, wraz z ogrodem i miejscami parkingowymi, będący przedmiotem umowy najmu;
   5. Major Domus – osoba wyznaczona przez Wynajmującego i upoważniona do wydania i odbioru Domu od Najemcy oraz do kontaktu z Najemcą w czasie trwania najmu;
   6. Zasady korzystania z domu – Dokument zawierający wytyczne i wskazówki dotyczące korzystania z Domu Oldschool.
 2. Przedmiot najmu.
  1. Przedmiotem najmu jest Dom Gościnny Oldschool z ogrodem i miejscami parkingowymi. Dom składa się z pięciu sypialni i max 14 miejsc noclegowych, których to dostępność regulowana jest indywidulaną ofertą i rezerwacją, salonu z jadalnią, holu, kuchni i dwóch łazienek. Posiadłość jest w całości ogrodzona. Szczegółowy opis wyposażenia Domu znajduje się na stronie www.oldschool.holiday.
  2. Najemca może korzystać z ogrodzonych miejsc postojowych, które są częściowo monitorowane, nie strzeżone. Ładowanie samochodów elektrycznych jest możliwe za dodatkową opłatą ustaloną w ofercie.
  3. Przedmiotem najmu nie są: pomieszczenie administracyjne, domek ogrodnika w ogrodzie oraz pomieszczenia techniczne w piwnicy. Goście mają dostęp do domku ogrodnika i piwnicy ze względów technicznych.
  4. Minimalny czas pobytu to 2 noce, z wyłączeniem Sezonów – letniego, zimowego i świątecznego.
  5. Dom nie jest wyposażony w TV i klimatyzację. Dom posiada dostęp do Internetu WIFI. Posiadłość jest monitorowana na zewnątrz budynku.
  6. W Domu, na tarasie i w ogrodzie można organizować przyjęcia przy zachowaniu ciszy nocnej oraz jeżeli opcja została uwzględniona w umowie wynajmu.
  7. W całym Domu oraz na tarasach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, e-papierosów oraz używania otwartego ognia. Przenośne palenisko z grillem przeznaczone jest do wykorzystania w ogrodzie, w odstępie bezpiecznym od tarasu i domu.
  8. Dom nie posiada zabezpieczeń adekwatnych dla małych dzieci. Pobyt małych dzieci wymaga stałego nadzoru osoby dorosłej.
  9. Pobyt zwierząt należy każdorazowo uzgodnić z Wynajmującym. Opłata za zwierzątko jest ustalana w ofercie. Prosimy zachować czystość w domu i ogrodzie. Zwierzątko nie może pozostawać bez opieki w Oldschool jak również spać w łóżkach i na meblach tapicerowanych.
  10. Gość powinien zachować się w sposób etyczny i z szacunkiem w stosunku do obsługi i pracowników obiektu oraz sąsiadów i otaczającej natury.
 3. Umowa.
  1. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu oraz stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu krótkoterminowego Domu pomiędzy Wynajmującym a Najemcą na warunkach określonych w Regulaminie i rezerwacji.
  2. Umowa obejmuje wyłącznie najem Domu Goscinnego Oldschool wraz z ogrodem i miejscami parkingowymi. Wynajmujący nie świadczy usług hotelarskich, transportowych, turystycznych, gastronomicznych, etc.
 4. Rezerwacje.
  1. Wstępnej rezerwacji Domu można dokonywać w drodze internetowej za pomocą formularza rezerwacji wstępnej umieszczonego na stronie internetowej.
  2. Wynajmujący potwierdzi możliwość dokonania rezerwacji przygotowując ofertę indywidulaną.
  3. Aby zakończyć proces rezerwacji, po otrzymaniu Oferty, Najemca uiści Wynajmującemu zadatek na podany rachunek bankowy.
  4. Rezerwację uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Wynajmującego środkami stanowiącymi kwotę Zadatku oraz potwierdzenia rezerwacji przez Wynajmującego. Jeżeli rezerwacja nie może zostać zaakceptowana, Najemca otrzyma informację o braku akceptacji rezerwacji.
  5. Najemca dokona zapłaty pozostałej części czynszu najmu i kaucji gwarancyjnej ustalonej w Ofercie na rachunek bankowy Wynajmującego w przededniu planowanej daty rozpoczęcia najmu Domu.
  6. W przypadku anulowania rezerwacji przez Najemcę na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed terminem planowanego rozpoczęcia najmu, Najemcy przysługuje zwrot Zadatku i kaucji w pełnej wysokości.
  7. W przypadku anulowania rezerwacji przez Najemcę na mniej niż 30 dni kalendarzowych przed terminem planowanego rozpoczęcia najmu Zadatek nie jest zwracany Najemcy, kaucja zaś jest zwracana. Istnieje jednak możliwość przeniesienia rezerwacji (z taką samą ilością dni najmu lub większą ilością dni) na inny termin, ale z zastrzeżeniem dostępności Domu i po uzyskaniu zgody Wynajmującego.
  8. W przypadku, gdy rezerwacja nie zostanie anulowana lub gdy anulowanie rezerwacji nastąpi w trakcie najmu przez Najemcę, Zadatek oraz pozostała cześć czynszu nie są zwracane Najemcy, kaucja zaś jest zwracana Najemcy.
  9. Doba najmu trwa od godziny 15:00 w dniu planowanego rozpoczęcia najmu do godziny 12:00 ostatniego dnia pobytu lub wg indywidulanej wyceny. Zameldowanie jest możliwe od 15:00 do 19:00.
  10. Przekazanie Domu Najemcy i odbiór Domu od Najemcy odbywa się w obecności Właściciela lub Major Domus oraz Najemcy. Przy dokonywaniu przekazania domu i jego wydania Najemca będzie zobowiązany do okazania dokumentu tożsamości.
  11. Wszelkie roszczenia dotyczące stanu Domu i ogrodu, czystości, wyposażenia oraz stanu i prawidłowość działania wyposażenia i urządzeń muszą być zgłoszone przez Najemcę Właścicielowi w ciągu 24 godzin od przekazania kluczy do Domu – drogą mailową na adres hello@oldschool.holiday. Po upływie tego okresu przyjmuje się, że Najemca w sposób milczący potwierdził prawidłowość w/w okoliczności.
 5. Czynsz najmu i kaucja gwarancyjna.
  1. Wszelkie płatności wynikające z niniejszej Umowy regulowane są pomiędzy Najemcą i Właścicielem bezgotówkowo i bezpośrednio na rachunek bankowy Wynajmującego. Na życzenie wystawiamy Fakturę.
  2. Wysokość kaucji gwarancyjnej jest ustalana przez Wynajmującego w Ofercie. Kaucja gwarancyjna przeznaczona jest na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego z tytułu wyrządzonych przez Najemcę/Gości szkód w Domu lub z racji naruszenia przez Najemcę/Gości postanowień Regulaminu.
  3. Kaucja zabezpiecza wszelkie szkody wyrządzone przez Najemcę lub Gości lub powstałe na skutek zniszczenia elementów ruchomych lub elementów nieruchomych w szczególności – rozbicia szkła użytkowego, uszkodzenia sprzętu AGD, uszkodzenia mebli, powstania plam, zniszczenia pościeli, uszkodzenia armatury, mebli, okiennej i drzwiowej, koszty dorobienia zgubionych kluczy, koszty nieuzasadnionego wezwania patrolu, etc.
  4. W przypadku, gdy wartość szkody wyrządzonej przez Najemcę lub Gości przekracza kwotę kaucji gwarancyjnej, Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów przekraczających wysokość kaucji, po ustaleniu wysokości szkody przez Właściciela.
  5. Wynajmujący może dokonać potrącenia z kaucji należności, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego §.
  6. W przypadku, gdy Wynajmujący nie ma w stosunku do Najemcy żadnych roszczeń z tytułu stosunku najmu, kaucja podlega zwrotowi w terminie do 2 dni roboczych od dnia wydania lokalu przez Najemcę w drodze przelewu na rachunek bankowy Najemcy.
 6. Zasady korzystania z Domu i obowiązki Najemcy.
  1. Z Domu mogą korzystać tylko Najemca i Goście w liczbie określonej Ofertą.
  2. Najemca nie może oddawać Domu w podnajem oraz przekazywać go osobom trzecim do używania.
  3. Najemca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Domu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy i nieudostępnianie ich osobom trzecim.
  4. Najemca nie ma prawa dokonywać jakichkolwiek napraw lub zmian w Domu. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego.
  5. Major Domus i Wynajmującemu przysługuje prawo wstępu do Domu celem usunięcia awarii lub w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Najemca narusza zapisy Regulaminu.
  6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Wynajmujący uprawniony jest do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym a Najemca obowiązany jest niezwłocznie opuścić Dom.
 7. Odpowiedzialność.
  1. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie wyrządzi on i Goście w Domu Oldschool.
  2. Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zarządcy Domu lub Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić Wynajmującego lub jakąkolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w Domu lub ogrodzie, a także o wszelkich roszczeniach osób trzecich w związku z takimi szkodami i zobowiązuje się do natychmiastowego pokrycia kosztów naprawienia wszelkich szkód.
  3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych do Domu przez Najemcę lub Gości oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek użytkowania Domu przez Najemcę lub inne osoby korzystające z Domu.
  4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdu pozostawionego przez Najemcę na miejscu parkingowym.
 8. Postanowienia końcowe.
  1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest prawo polskie.
  2. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.