Polityka Ochrony Danych Osobowych Domu Gościnnego Oldschool

 1. Bezpieczeństwo i komfort naszych Gości jest dla nas szczególnie istotne. Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych www.oldschool.holiday dalej zwana „Polityką”), określa w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Twoje dane osobowe, w ramach korzystania z naszej Strony Internetowej oraz dokonywania Rezerwacji, dlatego prosimy abyś uważnie zapoznał się z jej treścią.
 2. W celu ułatwienia poruszania się po naszej Polityce, poniżej znajdziesz definicje podstawowych pojęć, których używamy w jej dalszej treści:
  1. Administrator Danych – oznacza Oldschool posiadająca adres do doręczeń: 32-608 Głębowice, ul. Łazy 12;
  2. Dane Użytkownika – oznacza imię nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego Użytkownika;
  3. Obiekt – oznacza Oldschool, ul. Łazy 12, 32-608 Głębowice, Polska;
  4. Plik Cookie – oznacza niewielki plik zapisywany na komputerze Użytkownika, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na Stronie Internetowej;
  5. Regulamin – oznacza regulamin korzystania z Obiektu i dokonywania rezerwacji dostępny na Stronie Internetowej;
  6. Rezerwacja – oznacza rezerwacje Obiektu zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  7. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  8. Strona Internetowa – oznacza stronę www.oldschool.holiday;
  9. Strony – oznacza, w przypadku Umowy, Użytkownika oraz Administratora Danych;
  10. Umowa – oznacza umowę najmu Obiektu zawartą zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  11. Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, dokonującą Rezerwacji za pośrednictwem Strony Internetowej.
 3. Pojęcia takie jak „dane osobowe”, „naruszenie ochrony danych osobowych” czy „przetwarzanie” są stosowane w niniejszej Polityce zgodnie z ich znaczeniem wynikającym z przepisów RODO.
 4. Niniejsza Polityka ma zastosowanie wyłącznie do Rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem naszej Strony Internetowej i zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku jeżeli dokonujesz rezerwacji naszego Obiektu za pośrednictwem innej strony lub serwisu internetowego, prosimy abyś zapoznał się z obowiązującymi tam zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności, gdyż mogą one różnić się od tych wskazanych w niniejszej Polityce.
 5. Administrator Danych przetwarza Twoje Dane Użytkownika w celu obsługi procesu Rezerwacji zgodnie z poniższymi zasadami oraz postanowieniami Regulaminu:
  1. Twoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu są wykorzystywane w celu przygotowania i przedstawienia oferty wynajmu Obiektu oraz komunikacji pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem Danych;
  2. Twój numer rachunku bankowego jest wykorzystywany do obsługi procesu płatności związanego z wynajmem Obiektu (w szczególności zapłaty zaliczki, kaucji i pozostałej części wynagrodzenia za wynajem Obiektu zgodnie z postanowieniami Regulaminu);
 6. Administrator Danych przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu Rezerwacji oraz zawarcia umowy wynajmu Obiektu na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 7. Podstawą przetwarzania Twoich danych są:
  1. Twoja zgoda wyrażona w momencie wypełnienia formularza rezerwacyjnego na naszej Stronie Internetowej – w celu przygotowania i przedstawienia oferty wynajmu Obiektu oraz komunikacji pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem Danych;
  2. Umowa – w celu prawidłowej realizacji jej postanowień;
 8. Dane Użytkownika są przetwarzane przez Administratora Danych. Do Danych Użytkownika mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. biuro rachunkowe, kancelaria prawna, personel administrujący Obiektem, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania postanowień Umowy, bieżącej administracji Obiektem, obsługi procesu płatności oraz dochodzenia lub obrony roszczeń z tym związanych.
 9. Dane Użytkownika nie są wykorzystywane przez Administratora Danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
 10. Twoje Dane Użytkownika przechowujemy:
  1. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia Umowy – przez okres dwunastu (12) miesięcy od dnia Rezerwacji;
  2. W przypadku zawarcia Umowy pomiędzy Stronami – przez okres jej obowiązywania, oraz po jej wygaśnięciu, przez okres pięciu (5) lat od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do wygaśnięcia Umowy (dla celów dochodzenia lub obrony roszczeń, które mogą ujawnić się po zakończeniu Umowy oraz w związku z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej);
 11. Jako Administrator Danych dokładanych szczególnych starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, w szczególności wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewniania ich ochrony.
 12. Jako Użytkownikowi przysługuje Ci prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, a w szczególności prawo do:
  1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania informacji o pełnej nazwie i adresie siedziby Administratora Danych;
  2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych;
  3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą Twoje dane osobowe;
  5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania Twoich danych osobowych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane osobowe są udostępniane;
  6. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, ograniczenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  7. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
  8. wniesienia skargi do właściwych organów Państwa, w szczególności do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).
 13. W przypadku skierowania przez Ciebie żądania ograniczenia lub usunięcia przez nas Twoich Danych Użytkownika, w szczególności w przypadku wycofania zgody na ich dalsze przetwarzanie, możemy zachować Twoje Dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy wynajmu Obiektu oraz dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tym związanych.
 14. W ramach korzystania ze Strony Internetowej, Administrator Danych wykorzystuje następujące rodzaje Plików Cookies:
  1. funkcjonalne Pliki Cookies – w celu umożliwienia zapamiętania indywidualnych ustawień Użytkownika;
  2. statystyczne Pliki Cookies – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej poprzez narzędzie Google Analitics. Google Analitics jest trzecią stroną i gromadzi informacje o stronach www, które są odwiedzane, o czasie jaki jest spędzany na poszczególnych stronach, sposobach wejścia na daną stronę i jakie były kolejne wybory. Pliki typu „cookies” nie gromadzą żadnych danych osobowych np. imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego itp.
 15. Ustawienia dotyczące Plików Cookies mogą być modyfikowane przez Użytkownika z poziomu wykorzystywanej przez niego przeglądarki internetowej. W wielu przypadkach opcją domyślną jest umożliwienie przyjmowania ciasteczek. Użytkownik ma jednak możliwość wyłączyć tą opcję lub ograniczyć przyjmowanie i zapisywanie Plików Cookies na swoim urządzenie (także urządzeniu mobilnym). Zmiana przez Użytkownika ustawień dotyczących Plików Cookies na swoim urządzeniu, może ograniczyć lub utrudnić korzystanie ze Strony Internetowej.
 16. Niniejsza Polityka w żaden sposób nie ogranicza Twoich praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności uprawnień wynikających z przepisów RODO.
 17. W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki, sposobu w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami drogą mailową: hello@oldschool.holiday.
 18. Stosownie do potrzeb możemy dokonywać zmian i uzupełnień niniejszej Polityki, o czym poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej. W przypadku istotnych zmian, powiadomimy Cię o zmianach na wskazany przez Ciebie adres e-mail.